Hướng dẫn giải bài 1.26 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 37

Hướng dẫn giải bài 1.26 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 37 Bài 1.26 : a) 3 – 2sinx + 2 <=> 3 ( 1- ) – 2sinx + 2 = 0 <=> 3+ 2sinx – 5 = 0 Loading... <=> (sinx – 1) ( 3sinx + 5) = 0 <=> sinx = 1 <=> x = π/2 + k2π , k ∈ Z b ) 5 + 3cosx + 3 = 0 <=> 5 – 3cosx – 8 = 0 <=> (cosx +1)(5cosx – 8) = 0 <=> cos x = -1 <=> x = (2k+1)π , k ∈ Z c) + = 4 <=> 2x = π/2 + kπ...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.26 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 37

Bài 1.26 :

a) 3 {cos}^2 x – 2sinx + 2

<=> 3 ( 1- {sin}^2 x ) – 2sinx + 2 = 0

<=> 3{sin}^2 x + 2sinx – 5 = 0

Loading…

<=> (sinx – 1) ( 3sinx + 5) = 0

<=> sinx = 1

<=> x = π/2 + k2π , k ∈ Z

b ) 5 {sin}^2 x + 3cosx + 3 = 0

<=> 5{cos}^2 x – 3cosx – 8 = 0

<=> (cosx +1)(5cosx – 8) = 0

<=> cos x = -1

<=> x = (2k+1)π , k ∈ Z

c){sin}^6 x + {cos}^{6} x = 4 {cos}^2 {2x}

Đáp án bài 1.26

<=> 2x = π/2 + kπ , k ∈ Z

<=> x = π /4 + kπ/2 k ∈ Z

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: