Hướng dẫn giải bài 1.25 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 37

Hướng dẫn giải bài 1.25 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 37 Bài 1.25 a) cos2x – sinx – 1 = 0 <=> 1 – 2 – sinx – 1 = 0 <=> sinx(2sinx + 1) = 0 Loading... b) cosxcos2x = 1 + sinxsin2x <=> cosxcos2x – sinxsin2x = 1 <=> cos3x = 1 <=> 3x = k2π <=> x = k2π/3 (k ∈ Z ) c) 4sinxcosxcos2x = – 1 <=> 2sin2xcos2x = – 1 <=> sin4x = – 1 <=> 4x = – π/2 + k2π (k ∈ Z ) <=> x =...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.25 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 37

Bài 1.25

a) cos2x – sinx – 1 = 0

<=> 1 – 2{sin}^2 x – sinx – 1 = 0

<=> sinx(2sinx + 1) = 0

Loading…

b) cosxcos2x = 1 + sinxsin2x

<=> cosxcos2x – sinxsin2x = 1

<=> cos3x = 1 <=> 3x = k2π <=> x = k2π/3 (k ∈ Z )

c) 4sinxcosxcos2x = – 1

<=> 2sin2xcos2x = – 1

<=> sin4x = – 1

<=> 4x = – π/2 + k2π (k ∈ Z )

<=> x = -π/8 + kπ/ 2(k ∈ Z )

d) tanx = 3cotx . Điều kiện : cotx ≠ 0 và sinx ≠ 0

Ta có :

Các giá trị này thỏa mãn điều kiện của phương trình nên là nghiệm của phương trình đã cho.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: