Hướng dẫn giải bài 1.13 trang 9 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1.13 trang 9 sách bài tập giải tích 12

Phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất trên R?

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

nên hàm số f(x) đồng biến trên R.

Mặt khác f(-1) -0.

Vậy phương trình f(x) = 0 có nghiệm duy nhất trên R.

Bình luận
0

Bình luận