Hướng dẫn giải bài 1.13 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 14

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 1.13 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 14

Bài 1.13:

Đáp án A.

Cách 1 : Khi x = 0 thì y = 1 lớn hơn 3/4 , lớn hơn sqrt {2} /2, lớn hơn sqrt {3} /2

nên 3 phương án B, C, D bị loại.

Loading…

Cách 2 : Với x = π/6 thì cos x = sqrt {3} / 2 , sin x = 1/2 nên

Đáp án bài 1.13

do đó 3 phương án B,C, loại.

Cách 3. Biến đổi :

{cos}^6{x} + {sin}^6{x} = ( {cos}^2{x} + {sin}^2{x} ) ( {cos}^4{x} {cos}^2{x} {sin}^2{x} + {sin}^4{x} )

Đáp án bài 1.13

Giá trị 1/4 đạt được khi cos 2x = 0 và giá trị 1 đạt được khi cos2x = 1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận