Hướng dẫn giải bài 1.12 trang 9 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1.12 trang 9 sách bài tập giải tích 12

Phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất trên R?

Hướng dẫn giải

Đáp án C.

Vì :

(Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi x = 0).

Suy ra f(x) đồng biến trên R.

Mặt khác f(0) = -7 , f(2) = 32 + 8 -7 =33 > 0.

hàm f(x) liên tục trên đoạn [0;2] nên tồn tại x0 ∈ ( 0; 2) để f(x0) = 0.

Suy ra f(x) = 0 có nghiệm duy nhất trên R.

Cách khác:

Bình luận
0

Bình luận