Hướng dẫn giải bài 1.12 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 14

Hướng dẫn giải bài 1.12 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 14 Bài 1.12 : Đáp án B. Cách 1 : Ta có : = + + 2 |cosx . sinx| = 1 + |sin2x| ≤ 2 Loading... Suy ra |cosx| + |sinx| ≤ Giá trị lớn nhất của |cosx| + |sinx| bằng đạt dduocj khi sin2x = 1 Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là 2 + Cách 2 : Với x = 0 ta thấy y = 3 đều lớn hơn các giá trị trong các phương án A, C, D nên các phương án...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.12 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 14

Bài 1.12 :

Đáp án B.

Cách 1 :

Ta có : {(|cosx| + |sinx|)}^2 = {cos}^2 {x} + {sin}^2 {x} + 2 |cosx . sinx| = 1 + |sin2x| ≤ 2

Loading…

Suy ra |cosx| + |sinx| ≤ sqrt {2}

Giá trị lớn nhất của |cosx| + |sinx| bằng sqrt {2} đạt dduocj khi sin2x = 1

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là 2 + sqrt {2}

Cách 2 : Với x = 0 ta thấy y = 3 đều lớn hơn các giá trị trong các phương án A, C, D nên các phương án này bị loại.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: