Hướng dẫn giải bài 1.12 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 14

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 1.12 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 14

Bài 1.12 :

Đáp án B.

Cách 1 :

Ta có : {(|cosx| + |sinx|)}^2 = {cos}^2 {x} + {sin}^2 {x} + 2 |cosx . sinx| = 1 + |sin2x| ≤ 2

Loading…

Suy ra |cosx| + |sinx| ≤ sqrt {2}

Giá trị lớn nhất của |cosx| + |sinx| bằng sqrt {2} đạt dduocj khi sin2x = 1

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là 2 + sqrt {2}

Cách 2 : Với x = 0 ta thấy y = 3 đều lớn hơn các giá trị trong các phương án A, C, D nên các phương án này bị loại.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận