Hướng dẫn chữa câu 4 – Đề tự kiểm tra Đại số lớp 10 – Đề số 1

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa câu 4

Câu 4

Điều kiện x ≥ 5/2. Bình phương hai vế của phương trình

2x - 3 = 4x^2 - 20x + 25 4x^2 - 22x + 28 = 0

2x^2 - 11x + 14 = 0 . Giải ra x_1 = frac 72; x_2 = 2 (loại).

Phương trình đã cho có nghiệm là x = 7/2.

b) Điều kiện tồn tại là m ≤ 3.

Hướng dẫn chữa câu 4

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận