Hướng dẫn chữa bài 6.6 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 6.6

6.6

Đáp số:

x = 0,4π; k = 6;

b) x = π/5; k = -1;

c) x = 5π/4, k = 1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận