Hướng dẫn chữa bài 6.43 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 6.43

6.43

Đáp số

a) Có;

b) Có;

c) Có;

d) Không, vì -1,2 < -1;

e) Không, vì 1.3 > 1;

g) Không, vì -2 < -1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận