Hướng dẫn chữa bài 6.42 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 6.42

6.42

Đáp số:

a) Đúng;

b) Sai;

c) Sai;

d) Sai;

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận