Hướng dẫn chữa bài 6.21 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 6.21

6.21

Ta có

Hướng dẫn chữa bài 6.21

Vì 1 + cosα ≥ 0 và 1 + sinα ≥ 0 cho nên biểu thức đã cho không thể có giá trị là số âm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận