Hướng dẫn chữa bài 6.21 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 6.21 6.21 Ta có Vì 1 + cosα ≥ 0 và 1 + sinα ≥ 0 cho nên biểu thức đã cho không thể có giá trị là số âm. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 6.21

6.21

Ta có

Hướng dẫn chữa bài 6.21

Vì 1 + cosα ≥ 0 và 1 + sinα ≥ 0 cho nên biểu thức đã cho không thể có giá trị là số âm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: