Hướng dẫn chữa bài 6.20 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 6.20

6.20

a) A = tan(90º – 72º) tan(360º – 72º) + sin32ºsin(180º – 32º)

– sin(360º – 58º)

= cot72º(-tan72º) + {sin}^2 32º + {sin}^2 58º

= -1 + {sin}^2 32º + $latex {cos}^232º

= -1 + 1 = 0.

Hướng dẫn chữa bài 6.20

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận