Hướng dẫn chữa bài 6.20 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 6.20 6.20 a) A = tan(90º – 72º) tan(360º – 72º) + sin32ºsin(180º – 32º) – sin(360º – 58º) = cot72º(-tan72º) + 32º + 58º = -1 + 32º + $latex {cos}^232º = -1 + 1 = 0. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 6.20

6.20

a) A = tan(90º – 72º) tan(360º – 72º) + sin32ºsin(180º – 32º)

– sin(360º – 58º)

= cot72º(-tan72º) + {sin}^2 32º + {sin}^2 58º

= -1 + {sin}^2 32º + $latex {cos}^232º

= -1 + 1 = 0.

Hướng dẫn chữa bài 6.20

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: