Hướng dẫn chữa bài 5.5 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 5.5

5.5

Hướng dẫn

Trong bảng phân bố (tần số hoặc tần suất) ghép lớp, tần suất của lớp thứ i được kí hiệu là f_i và bằng:

Hướng dẫn chữa bài 5.5

Trong đó, n_i là tần số của lớp thứ i, n là số tất cả các số liệu thống kê đã cho.

Trong bài toán đã cho, ta có:

Hướng dẫn chữa bài 5.5

Làm tròn đến hàng phần trăm ta có:

f_3 ≈ 0,22 = 0,22. 100% = 22%

Đáp án: A

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận