Hướng dẫn chữa bài 4 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 4 4 ⇔ Vì Δ’ ≥ 0 nên phương trình luôn có nghiệm. Ta có ; ; Suy ra ⇔ . Giải phương trình nên ta được a = 1/2; a = 1. Đáp số: a = 1/2; a = 1. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 4

4

x^2 - 2a(x - 1) - 1 = 0 x^2 - 2ax + 2a - 1 = 0.

Vì Δ’ = (a - 1)^2 ≥ 0 nên phương trình luôn có nghiệm.

Ta có

x_1 + x_2 = 2a ;

x_1x_2 = 2a - 1 ;

{x_1}^2 + {x_2}^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2.

Suy ra 4a^2 - 2(2a - 1) = 2a 2a^2 - 3a + 1 = 0 .

Giải phương trình nên ta được a = 1/2; a = 1.

Đáp số: a = 1/2; a = 1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: