Hướng dẫn chữa bài 4.9 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.9

4.9

Hướng dẫn chữa bài 4.9

Đẳng thức y = 25 xảy ra khi và chỉ khi

Hướng dẫn chữa bài 4.9

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho bằng 25 đạt tại x = 2/5

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận