Hướng dẫn chữa bài 4.81 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.81

4.81

Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là đoạn [2a – b + 1; -a + 2b – 1]

(nếu 2a – b + 1 ≤ -a + 2b = 1) hoặc là đoạn [-a + 2b – 1; 2a – b + 1]

(nếu -a + 2b – 1 ≤ 2a – b – 1)

Do đó lập tập nghiệm của bất phương trình đã cho là đoạn [0; 2], điều kiện cần và đủ là

Hướng dẫn chữa bài 4.81

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận