Hướng dẫn chữa bài 4.80 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.80

4.80

Điều kiện của bất phương trình là x ≥ 0.

Nếu m≤ 1 thì m – 1 ≤ 0, bất phương trình đã cho có nghiệm đúng với mọi x ≥ 0;

Nếu m > 1 thì m – 1 > 0, bất phương trình đã cho tương đương với

sqrt x ≤ 0 ⇔ x = 0.

Trả lời.

Nếu m ≤ thì tập nghiệm của bất phương trình là [0; +∞).

Nếu m > 1 thì tập nghiệm của bất phương trình là {0}.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận