Hướng dẫn chữa bài 4.78 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.78

4.78

(a + 1)(b + 1)(a + c)(b + c) ≥ 2sqrt a 2sqrt b .2sqrt{ac} .2sqrt{bc} = 16abc.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận