Hướng dẫn chữa bài 4.77 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.77

4.77

x^2 + 2y^2 + 2xy + y + 1 = (x + y)^2 + (y + 1/2)^2 + 3/4 > 0, ∀x, y

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận