Hướng dẫn chữa bài 4.77 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 4.77 4.77 > 0, ∀x, y Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 4.77

4.77

x^2 + 2y^2 + 2xy + y + 1 = (x + y)^2 + (y + 1/2)^2 + 3/4 > 0, ∀x, y

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: