Hướng dẫn chữa bài 4.76 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.76

4.76

(x^2 - y^2)^2 - 4xy(y - y)^2 = (x - y)^2[(x + y)^2 - 4xy]

= (x - y)^2(x - y)^2 ≥ 0 ⇒ (x^2 - y^2)^2 4xy(x - y)^2 , ∀x, y

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận