Hướng dẫn chữa bài 4.68 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.68

4.68.

a) Bất phương trình đã cho vô nghiệm khi và chỉ khi 5x^2 – x + m > 0 nghiệm đúng với mọi x

⇔ 1 – 20m < 0 ⇔ m > 1/20.

Đáp số: m > 1/20.

b) Cần tìm m để

mx^2 – 10x – 5 < 0, ∀x (*)

Nếu m = 0 thì bất phương trình (*) trở thành -10x – 5 < 0 không nghiệm đúng với mọi x.

Nếu m ≠ 0 thì bất phương trình (*) nghiệm cúng khi và chỉ khi

Hướng dẫn chữa bài 4.68

Đáp số: m < -5.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận