Hướng dẫn chữa bài 4.67 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.67

4.67

+ Nếu m = 0 thì bất phương trình nghiệm đúng với mọi x;

+ Nếu m = -2 thì bất phương trình trở thành -4x + 2 > 0, không nghiệm đúng của mọi x.

+ Nếu m ≠ 0 và m ≠ -2 thì bất phương trình nghiệm đúng với mọi x khi và chỉ khi

Hướng dẫn chữa bài 4.67

Đáp số: m < -4; m ≥ 0.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận