Hướng dẫn chữa bài 4.66 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 4.66 4.66 5 – x + m > 0, ∀x ⇔ Δ = 1 – 20m < 0 ⇔ m > 1/20 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 4.66

4.66

5x^2 – x + m > 0, ∀x ⇔ Δ = 1 – 20m < 0 ⇔ m > 1/20

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: