Hướng dẫn chữa bài 4.66 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.66

4.66

5x^2 – x + m > 0, ∀x ⇔ Δ = 1 – 20m < 0 ⇔ m > 1/20

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận