Hướng dẫn chữa bài 4.65 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.65

4.65

Chú ý rằng m^2 + m + 1 > 0; –m^2 – 9 < 0, ∀m nên nếu x > 0, y < 0 thì phương trình thứ nhất có vế trái dương, vế phải âm. Do đó không có giá trị nào của m làm cho hệ đã cho có nghiệm thỏa mãn điều kiện x > 0, y < 0.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận