Hướng dẫn chữa bài 4.64 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 4.64 4.64 Phương trình bậc hai a + bx + c = 0 có hai nghiệm dương phân biệt a) – 2x + + m + 3 = 0 có Δ’ = – – m – 2 < 0, ∀m. Do đó không có giá trị nào của m thỏa mãn yêu cầu bài toán. b) có a = + m + 3 . 0, ∀m và có b = + m + 2 $ > 0, ∀m nên ab > 0, ∀m. Vì vậy không có giá trị nào của m để phương trình đã cho có hai nghiệm dương phân biệt. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 4.64

4.64

Phương trình bậc hai ax^2 + bx + c = 0 có hai nghiệm dương phân biệt

Hướng dẫn chữa bài 4.64

a) x^2 – 2x + m^2 + m + 3 = 0 có Δ’ = –m^2 – m – 2 < 0, ∀m. Do đó không có giá trị nào của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

b) (m^2 + m + 3)x^2 + (4m^2 + m + 2)x + m = 0 có a = m^2 + m + 3 . 0, ∀m và có b = 4m^2 + m + 2 $ > 0, ∀m nên ab > 0, ∀m. Vì vậy không có giá trị nào của m để phương trình đã cho có hai nghiệm dương phân biệt.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: