Hướng dẫn chữa bài 4.64 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.64

4.64

Phương trình bậc hai ax^2 + bx + c = 0 có hai nghiệm dương phân biệt

Hướng dẫn chữa bài 4.64

a) x^2 – 2x + m^2 + m + 3 = 0 có Δ’ = –m^2 – m – 2 < 0, ∀m. Do đó không có giá trị nào của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

b) (m^2 + m + 3)x^2 + (4m^2 + m + 2)x + m = 0 có a = m^2 + m + 3 . 0, ∀m và có b = 4m^2 + m + 2 $ > 0, ∀m nên ab > 0, ∀m. Vì vậy không có giá trị nào của m để phương trình đã cho có hai nghiệm dương phân biệt.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận