Hướng dẫn chữa bài 4.43 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 4.43 4.43 Cách 1: Lập bảng xét dấu. Cách 2: f(x) không xác định khi x = 2 và x ∈ ( -3/2; +∞) nên A sai. Dễ thấy với x = -7/4 thì < 0; x – 2 < 0 ⇒ f(x) < 0, vì vậy C và D sai. Từ đó chọn B. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 4.43

4.43

Cách 1: Lập bảng xét dấu.

Cách 2: f(x) không xác định khi x = 2 và x ∈ ( -3/2; +∞) nên A sai. Dễ thấy với x = -7/4 thì x^2 - 4 < 0; x – 2 < 0 ⇒ f(x) < 0, vì vậy C và D sai.

Từ đó chọn B.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: