Hướng dẫn chữa bài 4.26 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.26

4.26

a) Khai triển vế trái và rút gọn các số hạng giống nhau ở hai vế ta được bất phương trình tương đương 2x – 1 ≤ 3 ⇔ x ≤ 2.

b) Đáp số x > -1,1.

c) Đáp số 0 ≤ x < 3.

d) Đáp số x < -5.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận