Hướng dẫn chữa bài 4.25 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.25

4.25

a) Theo bất đẳng thức Cô-si ta có

Hướng dẫn chữa bài 4.25

Vì vậy bất phương trình đã cho vô nghiệm.

b) Tương tự a).

c) Tương tự a) ( sử dụng hằng đẳng thức (a + b)(a^2 - ab + b^2 ) = a^3 + b^3 và đồng chất thức sqrt{sqrt{a}} = sqrt[4]{a}

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận