Hướng dẫn chữa bài 4.24 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 4.24 4.24 Nếu bình phương hai vế (khử căn thức chứa ẩn) của bất phương trình ≤ x ta nhận được bất phương trình 1 – x < . Bất phương trình nhận được không tương đương với bất phương trình đã cho vì có x = 2 không phải là nghiệm bất phương trình đã cho những lại là nghiệm của bất phương trình mới nhận được sau phép bình phương. Ghi nhớ : Không được bình...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 4.24

4.24

Nếu bình phương hai vế (khử căn thức chứa ẩn) của bất phương trình sqrt {1 - x} ≤ x ta nhận được bất phương trình 1 – x < x^2 . Bất phương trình nhận được không tương đương với bất phương trình đã cho vì có x = 2 không phải là nghiệm bất phương trình đã cho những lại là nghiệm của bất phương trình mới nhận được sau phép bình phương.

Ghi nhớ : Không được bình phương hai vế một bất phương trình vì có thể làm xuất hiện nghiệm ngoại lai.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: