Hướng dẫn chữa bài 4.23 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.23

4.23

Nếu nhân hai vế của frac 1x ≤ x, ta được bất phương trình mới x ≥ 1 ; bất phương trình này không tương đương với bất phương trình đã cho vì đã làm mất đi tất cả các nghiệm âm của nó.

Ghi nhớ : Không được nhân hay chia hai vế của một bất phương trình với một biểu thức chứa ẩn mà không biết dấu của biểu thức đó.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận