Hướng dẫn chữa bài 4.23 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 4.23 4.23 Nếu nhân hai vế của ≤ x, ta được bất phương trình mới x ≥ 1 ; bất phương trình này không tương đương với bất phương trình đã cho vì đã làm mất đi tất cả các nghiệm âm của nó. Ghi nhớ : Không được nhân hay chia hai vế của một bất phương trình với một biểu thức chứa ẩn mà không biết dấu của biểu thức đó. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 4.23

4.23

Nếu nhân hai vế của frac 1x ≤ x, ta được bất phương trình mới x ≥ 1 ; bất phương trình này không tương đương với bất phương trình đã cho vì đã làm mất đi tất cả các nghiệm âm của nó.

Ghi nhớ : Không được nhân hay chia hai vế của một bất phương trình với một biểu thức chứa ẩn mà không biết dấu của biểu thức đó.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: