Hướng dẫn chữa bài 4.22 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.22

4.22

Hướng dẫn chữa bài 4.22

Nhận xét. Phép biến đổi sqrt a . sqrt b = sqrt {ab} làm mở rộng tập xác định, dẫn tới thay đổi điều kiện của mình, do đó có thể làm xuất hiện nghiệm ngoại lai.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận