Hướng dẫn chữa bài 4.21 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.21

4.21

Thử trực tiếp ta thấy ngay x = -3 là nghiệm bất phương trình (1) nhưng không là nghiệm bất phương trình (2), vì vậy (1) và (2) không tương đương, do đó phép bình phương hai vế một bất phương trình không phải là phép biến đổi tương đương

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận