Hướng dẫn chữa bài 4.17 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 4.17 4.17 Tập xác định -1 ≤ x ≤ 1, do đó 1 – x ≤ 2, 1 + x ≤ 2 ⇒ + ≤ 2 < 4 nên C sai; Ngoài ra vì 0 và đều nhỏ hơn 2 nên chỉ cần xét xem 2 có phải là giá trị của hàm số không, dễ thấy khi x = 0 thì y = 2. Vậy max y = 2, B là đáp án đúng. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 4.17

4.17

Tập xác định -1 ≤ x ≤ 1, do đó 1 – x ≤ 2, 1 + x ≤ 2 ⇒ sqrt{1 - x} + sqrt{1 + x} ≤ 2sqrt2 < 4 nên C sai; Ngoài ra vì 0 và sqrt 2 đều nhỏ hơn 2 nên chỉ cần xét xem 2 có phải là giá trị của hàm số không, dễ thấy khi x = 0 thì y = 2. Vậy max y = 2, B là đáp án đúng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: