Hướng dẫn chữa bài 4.16 – Sách bài tập Đại số 10

Hướng dẫn chữa bài 4.16 4.16 Số 2 lớn hơn mọi giá tri khác của hàm số f(x) = sin x với tập xác định D = R nhưng 2 không phải là giá trị lớn nhất của hàm số này (giá tri lớn nhất là 1) ; vì vậy A sai. Cũng như vậy B sai với f(x) = sin x, D = R, M = 2. Phát biểu C tự mâu thuẫn: vì M = f(x0),x0 ∈ D nên không thể xảy ra M > f(x),∀x ∈ D. Chỉ có D là đúng theo định nghĩa. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 4.16

4.16

Số 2 lớn hơn mọi giá tri khác của hàm số f(x) = sin x với tập xác định D = R nhưng 2 không phải là giá trị lớn nhất của hàm số này (giá tri lớn nhất là 1) ; vì vậy A sai. Cũng như vậy B sai với f(x) = sin x, D = R, M = 2. Phát biểu C tự mâu thuẫn: vì M = f(x0),x0 ∈ D nên không thể xảy ra M > f(x),∀x ∈ D.

Chỉ có D là đúng theo định nghĩa.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: