Hướng dẫn chữa bài 4.10 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 4.10

4.10

y = 4x^3 - x^4 = x^3(4 - x)

Hướng dẫn chữa bài 4.10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận