Hướng dẫn chữa bài 3 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 3

3

Cần có Δ = k^2 - 20 > 0 .

Xét x_1 - x_2 = (x_1 + x_2) - 2x_2 = 1 ⇒ k/5 – 2x_2 =1

Hướng dẫn chữa bài 3

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận