Hướng dẫn chữa bài 3.6 – Sách bài tập Hình học lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 3.6

3.6

Theo đề bài tọa độ của điểm A luôn thỏa mãn hệ phương trình:

Hướng dẫn chữa bài 3.6

Vì AC bot Bh nên AC có dạng 5x + 3y + c = 0, ta có:

Loading…

A ∈ AC ⇔ -10 + 9 + c = 0 ⇔ c = 1.

Vậy phương trình đường thẳng chứa cạnh AC: 5x + 3y + 1 = 0.

Tọa độ điểm B luôn luôn thỏa mãn hệ phương trình:

Hướng dẫn chữa bài 3.6

Vì BC bot AH nên BC có dạng 7x – 3y + c = 0, ta có:

B ∈ BC ⇔ 28 – 15 + c = 0 ⇔ c = -14.

Vậy phương trình đường thẳng chứa cạnh BC: 7x – 3y – 13 = 0.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận