Hướng dẫn chữa bài 3.5 – Sách bài tập Hình học lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 3.5

3.5

Trường hợp 1: a ≠ 0 và b ≠ 0

Hướng dẫn chữa bài 3.5

Trường hợp 2: b = a = 0

Loading…

Δ đi qua M và O nên có phương trình 2x – y = 0.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận