Hướng dẫn chữa bài 3.42 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 3.42

3.42

a) Phương trình vô nghiệm khi Δ’ < 0

Xét Δ’ = (3m - 1)^2 – 3(3m^2 – m + 1) = -3m – 2

Δ’ < 0 ⇔ -3m – 2 < 0

⇔ m > -2/3

b) Khi m = -1 phương trình đã cho trở thành 3x^2 – 8x + 5 = 0 và có hai nghiệm x1 = 1l x2 = 5/3.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận