Hướng dẫn chữa bài 3.41 – Sách bài tập Đại số 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 3.41

3.41

a)Phương trình đã cho tương đương với phương trình

(m – 1)(m + 3)x = 4(m – 1)

Với m ≠ 1 và m ≠ -3 phương trình có nghiệm

Hướng dẫn chữa bài 3.41

Với m = 1 mọi số thực x đều là nghiệm của phương trình.

Với m = -3 phương trình vô nghiệm.Hướng dẫn chữa bài 3.41

Giá trị này là nghiệm của phương trình đã cho khi.

Hướng dẫn chữa bài 3.41

Lúc đó phương trình (1) có hai nghiệm

Hướng dẫn chữa bài 3.41

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận