Hướng dẫn chữa bài 3.3 – Sách bài tập Hình học lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 3.3

3.3

a) 3x – 2y – 1 = 0;

Hướng dẫn chữa bài 3.3

c) 3x – 2y – 6 = 0.

Loading…

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận