Hướng dẫn chữa bài 3.29 – Sách bài tập Đại số lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 3.29

3.29

Đáp số:

a) (x1; x2; x3) ≈ (-2,52; 3,2; -1,35)

b) (x; y; z) ≈ (-0,29; -0,22; 1,71).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận