Hướng dẫn chữa bài 2.37 – Sách bài tập Hình học lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 2.37

2.37

(h.2.29) Xét hình bình hành ABCD có AB = a, AD = b, widehat{BAD} = a và BH là đường cao, ta có BH bot AB tại H.

Hướng dẫn chữa bài 2.37

Gọi S là diện tích hình bình hành ABCD, ta có S = AD.BH với BH = AB sin α.

Vậy S = AD.AB sin α = a.b.sin α.

Nếu widehat{BAD} = α thì widehat{ABC} = 180º – α.

Khi đó ta vẫn có sin widehat{BAD} = sin widehat{ABC} .

Nhận xét: Diện tích hình bình hành ABCD gấp đôi diện tích tam giác ABD mà tam giác ABD có diện tích là frac 12 ab sin α. Do đó ta suy ra diện tích của hình bình hành bằng ab. sin α.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận