Hướng dẫn chữa bài 2.36 – Sách bài tập Hình học lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 2.36

2.36

a) Theo giả thiết ta có a^2 = bc .

Thay a = 2R sin A, b = 2R sin B, c = 2R sin C vào hệ thức trên ta có:

R^2 sin^2 A = 2R sin B. 2R sin C .

sin^A = sin B. sin C .

b) Ta có 2S = ah_a =bh_b = ch_c .

Do đó: a^2h_a^2 = b.c.h_b.h_c .

Theo giả thiết: a^2 = bc nên ta suy ra h_a^2 = h_b.h_c .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận