Hướng dẫn chữa bài 2.32 – Sách bài tập đại số lớp 10

Hướng dẫn chữa bài 2.32 2.32 Đáp án: D (Hướng dẫn. Hoành độ giao điểm của parabol và đường thẳng đã cho là nghiệm của phương trình: + 4x – 6 = 2x + 2 ⇔ x1 = -4; x2 = 2).

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 2.32

2.32

Đáp án: D (Hướng dẫn. Hoành độ giao điểm của parabol và đường thẳng đã cho là nghiệm của phương trình: x^2 + 4x – 6 = 2x + 2 ⇔ x1 = -4; x2 = 2).

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: