Hướng dẫn chữa bài 2.31 – Sách bài tập đại số lớp 10

Hướng dẫn chữa bài 2.31 2.31 Với x > 0 ta có đồ thị của y = |f(x)| như hình 39 (bỏ phần ứng với x≤0). với x≤0, trước hết vẽ đồ thị hàm số y = 2x + 2. Giữ yên phần đồ thị ứng với đoạn [-1; 0], bỏ đi phần đồ thị ứng với khoảng (-∞; -1), thay vào đó là phần đối xứng với phần bỏ đi qua trục hoành. Đồ thị hàm số y = |f(x)| được vẽ trên hình 40 (đường nét liền).

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 2.31

2.31

Với x > 0 ta có đồ thị của y = |f(x)| như hình 39 (bỏ phần ứng với x≤0). với x≤0, trước hết vẽ đồ thị hàm số y = 2x + 2. Giữ yên phần đồ thị ứng với đoạn [-1; 0], bỏ đi phần đồ thị ứng với khoảng (-∞; -1), thay vào đó là phần đối xứng với phần bỏ đi qua trục hoành. Đồ thị hàm số y = |f(x)| được vẽ trên hình 40 (đường nét liền).

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: