Hướng dẫn chữa bài 2.11 – Sách bài tập đại số lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 2.11

2.11

Hướng dẫn chữa bài 2.11

Đồ thị hàm số được vẽ trên hình 31. Điểm (1 ;1) thuộc đồ thị, điểm (1;3/2)(1;3/2) không thuộc đồ thị.

Bình luận
0

Bình luận