Hướng dẫn chữa bài 2.10 – Sách bài tập đại số lớp 10

Hướng dẫn chữa bài 2.10 2.10 a) Đồ thị là hình 26. Hàm số không là hàm số chẵn, không là hàm số lẻ. b) Đồ thị là hình 27. Hàm số không là hàm số chẵn, không là hàm số lẻ. c) Đồ thị là hình 28. Hàm số là hàm số lẻ. d) Đồ thị là hình 29. Hàm số là hàm số chẵn. e) Đồ thị là hình 30. Hàm số là hàm số chẵn.

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn chữa bài 2.10

2.10

a) Đồ thị là hình 26. Hàm số không là hàm số chẵn, không là hàm số lẻ.

b) Đồ thị là hình 27. Hàm số không là hàm số chẵn, không là hàm số lẻ.

c) Đồ thị là hình 28. Hàm số là hàm số lẻ.

Hướng dẫn chữa bài 2.10

d) Đồ thị là hình 29. Hàm số là hàm số chẵn.

e) Đồ thị là hình 30. Hàm số là hàm số chẵn.

Hướng dẫn chữa bài 2.10

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: