Hướng dẫn chữa bài 2.10 – Sách bài tập đại số lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 2.10

2.10

a) Đồ thị là hình 26. Hàm số không là hàm số chẵn, không là hàm số lẻ.

b) Đồ thị là hình 27. Hàm số không là hàm số chẵn, không là hàm số lẻ.

c) Đồ thị là hình 28. Hàm số là hàm số lẻ.

Hướng dẫn chữa bài 2.10

d) Đồ thị là hình 29. Hàm số là hàm số chẵn.

e) Đồ thị là hình 30. Hàm số là hàm số chẵn.

Hướng dẫn chữa bài 2.10

Bình luận
0

Bình luận