Hướng dẫn chữa bài 1.9 – Bài tập Hình học lớp 11

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 1.9

(h.1.30) Ta thấy rằng B, C theo thứ tự là ảnh của A, D qua phép đối xứng qua đường thẳng trung trực của cạnh AB, từ đó suy ra các dựng:

  • Dựng đường trung trực Δ của đoạn AB.
  • Dựng d’ là ảnh của d qua phép đối xứng qua trục Δ.

Gọi C = d’ ∩ c.

  • Dựng D là hình ảnh của C qua phép đối xứng qua trục Δ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận