Hướng dẫn chữa bài 1.64 – Sách bài tập Hình học lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 1.64

1.64

(Xem hình 1.73)

Qua M kẻ các đường thẳng sau: K_1K_4 // AB, K_2K_5 // AC, K_3K_6 // BC

Hướng dẫn chữa bài 1.64

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận